מדיניות ביטולים

  1. שינוי הזמנות, ביטולן ומדיניות החזרת מוצרים:
    1. מדיניות החזרת המוצרים, ביטול ו/או שינוי הזמנת המוצרים כפופה להוראות חוג הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות על פיו, הוראות חוק המכר, התשכ"ח 1968, הוראות חוק כרטיסי חיוב ו/או על פי כל דין.
    2. החברה לא מאפשרת החזרת הזמנות שסופקו. לא ניתן להחזיר ו/או לבטל הזמנת מוצרי מזון ו/או מוצרים פסידים אחרים ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד לפי דרישת המזמין ו/או טובין שאריזתם נפתחה.
    3. על המזמין לבדוק את המוצרים שהתקבלו עם קבלתם ואת התאמתם להזמנה. ככל וסופקו מוצרים ו/או פריטים שאינם תואמים להזמנה ו/או ככל שההזמנה לא סופקה במלואה, על המזמין להודיע על כך לחברה בתוך שעתיים מרגע קבלת ההזמנה. אי הודעה כאמור תיחשב כוויתור של המזמין על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם המשלוח וכהבעת שביעות רצונו מההזמנה שסופקה ותכולתה.
  2. ביטולים ושינויים:

בסעיף זה:

"הזמנה" – הזמנה שבוצעה דרך האתר בלבד.

"מועד האספקה" – מועד ביצוע המשלוח, המועד אשר תואם לאיסוף או מועד האירוע כפי שסוכם עליו, לפי העניין.

"עלות ההזמנה הכוללת" – למעט אם צוין אחרת, לרבות דמי משלוח היכן שקיימים.

"יום עבודה" – ימי ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי בלבד, ולמעט חגים ו/או ימי שבתון.לא ניתן לבטל הזמנה מרגע וזו סופקה.

  1. ביטול הזמנה עד 30 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע יחויב בסך של 5% משווי ההזמנה הכולל או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מהם.

2. ביטול הזמנה החל מ- 30 ימים ועד 14 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע, יחויב בסך של 25% משווי ההזמנה הכולל.

3. ביטול הזמנה החל מ- 14 ימים ועד 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע, יחויב בסך של 50% משווי ההזמנה הכולל.

4. ביטול הזמנה החל מ- 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע ואילך יחויב במלוא עלות ההזמנה (100%).

5. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה אשר נגרמו ע"י החברה ו/או מי מטעמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה ע"י החברה, לא ייגבו דמי ביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה. מובהר בזאת כי חוסר במוצר ו/או פריטים מסוימים מההזמנה, לא יהווה עילה לביטול העסקה בגין אי פגם ו/או אי התאמה. במקרה ולא סופק מוצר ו/או פריט, מסיבת חוסר במלאי ו/או סיבה אחרת, החברה תספק למזמין החזר כספי בהתאם לשווי הפריט אשר חויב ו/או מוצר חלופי, כפי שאושר על ידו, ותספק את יתרת ההזמנה.

3. שינוי הזמנות:

  1. שינוי הזמנות, לרבות שינוי של מועד אספקת הזמנה ו/או תכולת ההזמנה, יעשה בהסכמת החברה בלבד.

2. בקשת מזמין לשינוי הזמנה תימסר בשעות הפעילות, באמצעות כתובת דוא"ל: [email protected] ועד 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה המקורי אשר סוכם עליו.

3. מזמין שביקש שינוי של ההזמנה בין 14 ועד 3 ימי עסקים לפני מועד האספקה המקורי אשר נקבע, יחויב המזמין בתוספת בסך של 25% מגובה ההזמנה. סירוב לתשלום התוספת כמוה כביטול ההזמנה כולה והחברה תגבה את דמי הביטול המפורטים בהסכם זה.

4. לא ניתן לשנות הזמנה החל מ – 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה המקורי אשר נקבע. דין שינוי זה הינו כדין ביטול ההזמנה והחברה תגבה על כך את מלא עלות ההזמנה.  

5. החברה רשאית מצידה לשנות או לבטל את ההזמנה, בכפוף למסירת הודעה על כך למזמין טרם המועד הקבוע לאספקה. לא ייגבה תשלום על הזמנה שבוטלה על ידי החברה.

הרשמה